Bảng mã lỗi AC Spindle Drive Fanuc thường gặp phải

Dưới đây là thông tin đầy đủ bảng mã lỗi AC Spindle Drive Fanuc đời thấp thường hay gặp phải mà trong quá trình sửa chữa, bảo trì cần dựa vào bảng mã lỗi này để phát hiện ra xem bộ Spindle Drive bị lỗi ở đâu còn tìm hướng khắc phục

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6052-Hxxx

Mã lỗi Led Display Ý nghĩa mã lỗi
8 4 2 1
1 o Motor Overheat
2 o Speed deviates from commanded speed
3 o o Regenerative fault
6 o o Excess Motor Speed Analog
7 o o o Excess Motor Speed Digital
8 o Voltage higher than specified
9 o o Radiator for power semiconductor overheat
10 o o +15Volt Supply is low
11 o o o DC Link voltage is high
12 o o DC Link current is high
13 o o o CPU and peripheral parts are defective
14 o o o ROM is defective

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6044-Hxxx

Mã lỗi Led Display  Ý nghĩa mã lỗi
8 4 2 1
1 o Motor Overheat
2 o Speed deviates from commanded speed
3 o o Fuse F7in DC link is blown out.
4 o Fuses F1,F2,F3 for AC input blown out.
5 o o Fuses AF2 or AF3 on PCB are blown out.
6 o o Excess Motor Speed Analog
7 o o o Excess Motor Speed Digital
8 o Voltage higher than specified (24v)
9 o o Radiator for power semiconductor overheat
10 o o +15Volt Supply is low
11 o o o DC Link voltage is high
12 o o DC Link current is high
13 o o o CPU and peripheral parts are defective
14 o o o ROM is defective
15 o o o o Option circuit fault.

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6055-Hxxx

Mã lỗi  Ý nghĩa mã lỗi
AL-01 Motor Overheated
AL-02 Speed deviates from commanded speed
AL-03 Fuse F7in DC link is blown out.
AL-04 Fuses F1,F2,F3 for AC input blown out.
AL-06 Excess Motor Speed Analog
AL-07 Excess Motor Speed Digital
AL-08 Voltage higher than specified (24v)
AL-09 Radiator for power semiconductor overheat
AL-10 +15v power supply is abnormally low
AL-11 DC Link voltage is high
AL-12 DC Link current is high
AL-13 Data memory for CPU abnormal
AL-16 RAM in NVRAM is abnormal
AL-17 ROM in NVRAM is abnormal
AL-18 Check sum alarm of ROM
AL-19 Excessive alarm of U phase current detection circuit offset
AL-20 Excessive alarm of V phase current detection circuit offset
AL-21 Excessive alarm of velocity command circuit offset.
AL-22 Excessive alarm of velocity detection circuit offset.
AL-23 Excessive alarm of ER circuit offset.
AL-14 ROM is abnormal
AL-15 Spindle selection control circuit is abnormal.

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6059-Hxxx Model 1S thru 3S

Mã lỗi  Ý nghĩa mã lỗi
AL-01 Motor Overheat
AL-02 Speed deviates from commanded speed
AL-03 24v Fuse is blown. (before PCB edition 09A)
AL-04
AL-05
AL-06 Excess Motor Speed Analog
AL-07 Excess Motor Speed Digital
AL-08 Over voltage
AL-09 Overheat of radiator
AL-10 Low voltage of input power.
AL-11 Excessive high voltage of DC link
AL-12 Abnormal current of DC link
AL-13-15
AL-16-23 Defective arithmetic circuit and peripheral circuit
No indication Defective ROM

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6059-Hxxx Model 6S-26S

Mã lỗi  Ý nghĩa mã lỗi
AL-01 Motor Overheat
AL-02 Speed deviates from commanded speed
AL-03 24v Fuse is blown. (before PCB edition 09A)
AL-04 Open phase of input power.
AL-05
AL-06 Excess Motor Speed Analog
AL-07 Excess Motor Speed Digital
AL-08 Over voltage
AL-09 Overheat of radiator
AL-10 Low voltage of input power.
AL-11 Excessive high voltage of DC link
AL-12 Abnormal current of DC link
AL-13 Defective arithmetic circuit
AL-14 Defective ROM
AL-15 Defective optional circuit.
AL-16-23 Defective arithmetic circuit and peripheral circuit
No indication Defective ROM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *